Шта треба да знам-стандарди за српски језик за крај основног образовања

standardi

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста:
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање),
аргументација, пропаганда 1
*
CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов,
основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор);
препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим
критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак
заснован на једноставнијем тексту
CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и
графиконе
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме
да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању),
теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава
различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном
животу
CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)*
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним
примерима Прочитајте више „Шта треба да знам-стандарди за српски језик за крај основног образовања“