Вештина читања и разумевање прочитаног-појмовник

 

                                                      Основни ниво

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УМЕТНИЧКОГ И НЕУМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА:

Уметничком тексту припадају сва књижевноуметничка дела;

неуметничким текстовима припадају дела која имају сврху неког обавештавања, описивања, давања упутстава и сл; у овим делима аутор сагледава објективно стварност и изражава запажања једноставним језиком намењеном широкој публици различитог нивоа образовања.

(научнопопуларни, новинарски текстови, упутства и сл.).

СВРХА ТЕКСТА: експозиција, дескрипција, нарација аргументација, пропраганда

*У тексту који се назива излагањем (експозицијом) аутор нас обавештава о нечему, објашњава нам, овај текст одговара на питање „Шта је то…?“Експозицију чине обавештења, реферати, дефиниције, извештаји и тд.

*У тексту који се назива дескрипцијом (описивањем) аутор нам описује

нешто, овај текст одговара на питање „Какво је нешто-какав је неко…?“

Дескрипцију чине сви описи: портрети, пејзажи, описи предмета и тд.

* У тексту који се назива нарацијом (приповедањем) аутор нам приповеда о

нечему, овај текст одговара на питање „Како се то догодило?“ Нарацију

чине путописи, биографије, сви текстови у којима се говори о личним

доживљајима или о доживљајима других људи.

* У тексту који се назива расправом (аргументацијом) аутор нас убеђује у

нешто обраћајући се нашем разуму; користи аргументе које износи логички.

Расправу чине сви текстови који на научној основи (са чињеницама) говоре

о неком проблему.

* У тексту који се назива пропагандом (наговарањем) аутор нас наговара на

нешто обраћајући се нашим осећањима. Пропаганду чине текстови попут

реклама и сл.

НАПОМЕНА: Појмови нарација и дескрипција познате су и као форме

приповедања.

ПИСАНИ СТИЛОВИ ЈАВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (функционални стилови)

У зависности од сврхе и намене текста, у писаном језику се издвајају посебни

стилови са различитим карактеристикама.

1. Новинарски (публицистички) стил одликује сажетост, актуелност и

објективност. Овим стилом се пишу вести и извештаји. Остали облици

новинарског изражавања одликују се већом субјективношћу и

сликовитошћу, попут репортаже. Текстови написани овим стилом

намењени су широкој публици различитог нивоа образовања.

 

2.Научни стил одликује објективност, поступност, прецизност и употреба

стручних термина (назива). Овим стилом пишу се уџбеници, научне

књиге, расправе, чланци и сл. Намењени су уском кругу читалаца са

одређеним образовањем.

 

3. Административни стил одликују јасноћа, објективност, прецизност и

употреба устаљених израза. Овим стилом написани су формулари

(молбе, пријаве…), правни текстови (закони, устав, статути). Ови текстови

намењени су уском кругу читалаца.

Издвајају се још два функционална стила:

4. Књижевноуметнички стил, који одликују субјективност, сликовитост,

упечатњивост, речи из најразноврснијих извора. Овим стилом пишу се

песничка и приповедачка дела. Намењена су широком кругу читалаца.

5. разговорни стил одликује једноставност, необавезно присуство

књижевне норме, изрази карактеристични за одређено језичко подручје,

кратке реченице. Потпомажу га мимика, гестови, интонација, јачина гласа,

темпо.

ДЕЛОВИ КЊИГЕ

Наслов служи да привуче пажњу, најчешће су језгровити, садржајни, јасни,

кратки.

* Поднаслов (наднаслов) даје се испод (изнад) наслова када је у питању

дужи текст, служи да појасни наслов и ради боље прегледности.

* Поглавље је део књиге (обично романа) у коме се говори о једној целовитој

епизоди из живота јунака. Може бити означен бројевима, насловима

(поднасловима у којима се укратко најављују будући догађаји), или само

издвојен (нова страница) од претходног основног текста.

* Пасус је део основног текста који почиње реченицом мало увученом („два

прста“) или издвојен на неки други начин (дупли размак). Пасус обрађује

један целовити део (један појам, опис једне особе, фаза у развоју радње и

сл.)

* Садржај је посебан део књиге. Пружа прве информације о садржини књиге

(наслове поглавља и број странице на којој се налази). Обично се налази на

почетку или на крају књиге. Неки садржаји (аналитички) имају поред

наслова поглавља и поднаслове мањих целина, што пружа бољи преглед

садржине књиге

*Фуснота је напомена која се исписује испод текста, при дну странице. У њој

се дају обавештења о употребљеној литератури, о литератури која се бави

истом темом, о критичким примедбама и о свему о чему не може да се

говори у тексту јер би се нарушила целовитост излагања. Садржи податке о

књигама и часописима, допунска објашњења о тексту, неке коментаре и

мишљење које се разликује од мишљења аутора и сл.

*Када се заврши цитат (навод туђих речи који се ставља под наводнике),

ставља се редни број цитата пре запете и непосредно по завршеном цитату.

Подаци се наводе овим редоследом: име и презиме аутора, назив дела,

издавачка кућа, место издања, година издања и број странице са које је

преузет цитат.

*Предговор је краћи текст који се ставља на почетак књиге. Пише га аутор

књиге или нека друга личност која добро познаје писца и његово дело.

Обично се аутор у предговору захваљује сарадницима, говори о тешкоћама

на које је наилазио у току рада, као и о разлозима који су га подстицали да

ради. Предговор књижевноументичког дела који пише аутор може

садржати ауторово схватање књижевности. Предговоре пишу и књижевни

критичари који говоре о самом делу што олакшава читање и разумевање

дела.

Уколико стоји на крају књиге, назива се поговор.

ЧИТАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ТАБЕЛИ, ДИЈАГРАМА И ДРУГИХ НЕЛИНЕАРНИХ

ТЕКСТОВА: Не морају сви подаци бити представљени неким повезаним

(линеарним) текстом. Подаци могу бити представљени и табеларно, графиконом,

скицом, легендом, дијаграмом и сл.

У табели се подаци наводе хоризонтално (у редовима) и вертикално (у колонама).

Податак који тражимо налази се на месту на коме се укрштају ове две колоне. Уз

нелинеарни приказ се даје и „легенда“ у којој се тумаче знакови и симболи.

Средњи ниво

РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ ЧИТАЊА: летимично, са оловком у руци, ради уживања…

* Летимично читање је површно читање; прелећемо преко текста, запажамо

оне речи које је писац издвојио тражећи неки податак у већ прочитаном

тексту. Овај начин чињања примењујемо и када хоћемо да се на брзину

информишемо о садржају неког текста, књиге, лекције…

* Са оловком у руци је читање ради учења (подвлачимо кључне речи или

делове текста), ради проналажења одговора на истраживачке задатке, ради

решавања неког проблема и сл. Пажљиви смо и читамо сваки детаљ

трудећи се да га разумемо и повежемо са околним текстом;

* Ради уживања, ову врсту читања примењујемо када смо у улози читаоца

чији је задатак да ужива у лепоти књижевног дела без одређеног задатка.

 

ВРСТЕ НЕУМЕТНИЧКИХ ТЕКСТОВА (излагање, технички опис, техничко

приповедање, расправа, реклама)

* Излагањем су написани текстови који нас обавештавају о нечему:

* Обавештење је писано или усмено саопштење о догађајима који су

се збили или које ће се догодити у будућности; најава је

обавештење о догађају који ће се тек одиграти; текст мора бити

кратак, сажет, правописно исправан;

* Технички опис износи чињенице, мора бити потпун; обавештава

читаоца о особинама онога што описује, пружа тачну информацију,

написан је научним језиком; не изражава пишчев став о тој теми;

често се срећу у научним текстовима и уџбеницима;

* Техничко приповедање има сврху да читаоцима пружи разне

информације; реч је најчешће о упутствима (како склопити неки

предмет, како скувати јело, како направити нешто и сл.); написани су

једноставним, кратким реченицама, имају практичну намену;

* Расправа је писани састав у коме се расветљава неки проблем или

догађај да би се дошло до истине. Користе се аргументи (чињенице)

који се излажу логично; структура расправе: увод (наводи се тема

расправе), разрада (наводе се аргументи који одобравају тему али и

они који је не одобравају, наводе се мишљење аутора као и ставови

из стручне литературе) и закључак (аутор износи свој став који може

потврдити једну од понуђених теза, али и сасвим нов);

* Рекламе спадају у пропагандне (наговарачке) текстове, обраћају се

људским чулима и укусу а не разуму, сврха им је да наговоре људе

да купе управо производ који се рекламира; наглашавају и

преувеличавају позитивне особине робе; основне поруке се често

износе у облику слогана (у стиху, у виду пословице, са уметнутим

именом производа и сл.); најчешће их прати слика; понекад прелазе

границу доброг укуса.

ДЕЛОВИ КЊИГЕ: индекс, појмовник ,библиографија,импресум

* Индекс (регистар) је азбучно или абецедно поређан списак појмова или

имена у једној књизи; поред сваког имена (појма) даје се број страница на

којима се ово име (назив) спомење;

* Појмовник (регистар/речник појмова) представља скуп важних и мање

позатих појмова који се употребљавају у некој књизи; поред сваког појма

даје се објашњење о њему; поређан је по азбучном или абецендом

редоследу;

* Библиографија (литература) представља списак књига или радова који су у

вези са темом књиге у којој се наводи; библиографија обавештава о другим

књигама које се баве истом или сличном темом.

*импресум-подаци о неком објављеном делу:име аутора и издавача,власника ауторских права,година и место издања и слично.

ЧИЊЕНИЦАКОМЕНТАР; ОБЈЕКТИВНОПРИСТРАСНО/ПРОПАГАНДА

* Објективно приказивање чињеница је непристрасно, садржи тачне,

истините податке;

* Пристрасно приказивање чињеница је субјективно, садржи само изабране

податке, не води рачуна о истинитости текста;

* Коментар – објашњење, тумачење; објашњење текста, књиге или закона;

* Чињеница – истинит податак.

                             Напредни нивоКЉУЧНЕ РЕЧИ И РЕЗИМЕ ТЕКСТА:

*Кључне речи су главне речи које представљају одређени догађај; обично су

то имена личности, географских појмова, историјских догађаја и сл. У неким

научним радовима поднекад се испод сажетка рада наводе и кључне речи

(појмови који се у раду често користе)

* Резиме текста (резиме, француска реч – збир), сажетак представља у најкраћим цртама изложен садржај неког чланка, књиге, филма и сл__

One thought on “Вештина читања и разумевање прочитаног-појмовник

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s