Шта треба да знам-стандарди за српски језик за крај основног образовања

standardi

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста:
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање),
аргументација, пропаганда 1
*
CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов,
основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор);
препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим
критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак
заснован на једноставнијем тексту
CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и
графиконе
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме
да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању),
теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава
различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном
животу
CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)*
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним
примерима
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику
дискриминације и говору мржње*
1 У стандарде су укључени и они који овом приликом нису испитани. Они су обележени звездицом.
19
СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним
променама
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације*
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према
задатом значењу на основу постојећих творбених модела
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и
комуникативну реченицу)
CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне,
заповедне)
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта)
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања*
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основ-
не лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као
лексички механизам
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту
свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често
јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или
контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама
У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о
развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*
20
СРПСКИ ЈЕЗИК Образовни стандарди
4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од
V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту:
нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту
(епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу,
време и место радње, лик…
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује
национално, књижевно и уметничко наслеђе*
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*
21
СРПСКИ ЈЕЗИК
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“
(ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у
руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања*
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко
приповедање, расправа, реклама)
CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите
функционалне стилове
CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и
библиографију и уме њима да се користи
CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више
њих (према датим критеријумима)
CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и
пропаганде на једноставним примерима
CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих
ставова изнетих у тексту
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и
кохерентан
CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика*
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
22
СРПСКИ ЈЕЗИК Образовни стандарди
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме
CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована
творба, претварање)
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и
зависних предикатских реченица)
CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам
CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима
(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским
текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава
CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или
контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са
временом које се узима за оквир приповедања
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела;
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака,
ликова, карактеристичних ситуација
CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и
путопис и научно-популарне текстове
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуме-
тничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора,
контраст)
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање,
описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
23
СРПСКИ ЈЕЗИК
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније
структуре или више њих (према датим критеријумима)
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе
против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке
легенде, табеле, дијаграме и графиконе
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и
расправу
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)
CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму
CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми,
независних и зависних предикатских реченица)
CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да
их објасни и зна терминологију у вези с њима)
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава,
контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима,
намењеним младима, и правилно их употребљава
24
СРПСКИ ЈЕЗИК Образовни стандарди
4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова,
карактеристичних тема и мотива
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у
тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само
дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују
у настави*

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s